Hyvinkään Tennisseura

Seuran säännöt

Hyvinkään Tennisseuran uusitut säännöt hyväksyttiin helmikuussa 2021.

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Tennisseura ry ja sen kotipaikka on
Hyvinkää.
Yhdistys on perustettu tammikuun 27. päivänä 1960 ja siitä käytetään
näissä säännöissä nimitystä seura.
Seuran kieli on suomi.

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta, ensisijaisesti tenniksen harrastamista siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa
1. Tarjoamalla:
– kunto- ja terveysliikuntaa
– kilpailutoimintaa
– harjoitus- ja valmennustoimintaa
– ohjaustoimintaa
– liikuntatoimintaa eri ikäryhmille,kaikille sukupuolille ja toimintakyvyltään erilaisille ihmisille
– muuta vastaava toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyä ja hyvinvointia
– tiedotus- ja suhdetoimintaa
– koulutustoimintaa
2. Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.
3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa
4. Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä. Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä hankkia varoja järjestäen huvitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia. Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

4 § Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä

Seura on Suomen Tennisliito ry:n jäsen.
Seura voi liittyä jäseneksi tarpeellisiksi katsomiinsa tennistä tai muuta liikuntaa ja urheilua edistäviin järjestöihin. Liittymisestä päättää seuran johtokunta.

5 § Seuran jäsenet

Seuraan jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt. Seuran johtokunta hyväksyy uudet jäsenet.
Juniorijäseniä ovat ne, jotka eivät ennen kalenterivuoden 1. päivää ole täyttäneet 18 v. ja jotka suorittavat juniorijäsenmaksun.
Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua johtokunnan esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.
Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.
Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.
Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja sitoutuvat noudattamaan lautakunnan päätöksiä.

6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran toimihenkilölle, johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7 § Jäsenen eronneeksi katsominen

Johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

8 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan:
-seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
-niiden järjestöjen, joiden jäsen seura on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
-urheilun eettisiä periaatteita
-kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä
-kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä
Rangaista voidaan seuran jäsentä tai sitä, joka on seuran toiminnassa mukana ja joka on kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin.
Rangaistavaa on:
-toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttävät yhdistyslaissa mainitut erottamisperusteet
-näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
-niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
-syyllistyminen dopingrikkomukseen
-toimiminen seuran tarkoitusta vastaan
-seuran maineen vahingoittaminen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
-liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen
-syyllistyminen rikokseen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos rikoksesta on tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen
Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat:
-huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
-julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
-tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
-epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
-väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu
-urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
-kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys
-vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta
-lainvastainen mainonta
-seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus
-rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella
-lahjonta
Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, sakko, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen, pelikielto, toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen seurasta.
Johtokunta päättä erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista. Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä.
Seuran kokous voi johtokunnan esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä erilliselle kurinpitoelimelle ja hyväksyä tälle elimelle oman johtosäännön.
Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätös voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon tiedoksiantohetkellä.
Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.
Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.
Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta. Seuran tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen
kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään.

9 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.
Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä
vähintään kaksikymmentä vuotta tai on suorittanut kertakaikkisena suorituksena kymmenen vuoden jäsenmaksut tai on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.
Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

10 § Johtokunta

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa täysi-ikäisistä jäsenistä valittu johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi toimintakaudeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintakaudeksi valitut kuusi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä puolet on erovuorossa kausittain. Sääntöjen hyväksymisen jälkeen valitaan ensin puheenjohtaja kahdeksi toimintakaudeksi, sitten kolme jäsentä ja yksi varajäsen kahdeksi toimintakaudeksi ja kolme jäsentä ja yksi varajäsen yhdeksi toimintakaudeksi.
Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika Johtokuntaan valitaan kaikkia sukupuolia, ellei erityisiä syitä ole.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Johtokunnan tehtävänä on erityisesti
1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
3 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
4 Vastata seuran taloudesta
5 Pitää jäsenluetteloa
6 Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
7 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
8 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
9 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
10 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
11 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä12 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
13 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

11 § Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kukin yksin. Johtokunta voi lisäksi antaa henkilökohtaisen nimenkirjoitusoikeuden henkilölle, jolla se on tehtäviensä vuoksi välttämätöntä olla.

12 § Tilikausi

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

13 § Seuran kokoukset

Seuran kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Seuran vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Seuran kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

14 § Seuran kokousten koollekutsuminen

Kutsu seuran kokoukseen on julkaistava vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta seuran internet-sivulle tai muulle seuran viralliselle sähköiselle ilmoituskanavalle laitetulla ilmoituksella

15 § Vuosikokous

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tai yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

16 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.
Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavallaesityksen.

17 § Seuran ja sen johtokunnan kokoukset

Seuran ja sen johtokunnan kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien
tarkistettava.

18 § Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta. Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen